O parafii i parafianach

Pierwsze nabożeństwa ewangelickie odbyły się w roku 1801 w sali posiedzeń ówczesnego budynku Urzędu Huty mieszczącego się na terenie huty „Królewska” (obecnie „Kościuszko”). Parę lat później w nowo wybudowanej szkole odbyło się w grudniu 1804 r. poświęcenie sali modlitewnej, która do tego celu została przystosowana. I tu przez blisko czterdzieści lat zbierali się na wspólne nabożeństwa ewangelicy również z sąsiednich miejscowości. 28.VIII 1825 r. został poświecony cmentarz, najstarszy w okolicy (przez ewangelickiego księdza Naglo z Tarnowskich Gór i katolickiego dziekana Włodarskiego), który był początkowo wspólny dla obu wyznań. Dzięki finansowemu wsparciu króla pruskiego 13.XI.1844 r. został poświecony pierwszy ewangelicki kościół w Chorzowie – kościół im. Elżbiety.

W latach 1876-1877 wybudowano plebanię (przy ul. Katowickiej 96), co ostatecznie przesądziło o niezależności parafii, która wcześniej odłączona została od Tarnowskich Gór, a potem od Bytomia. Księdzem został Rudolf Feigs. Około roku 1854 zostały wybudowane dwa budynki szkolne (rozebrane w 1970 r.), a w 1864 r. przy ulicy Piotra otwarto szkołę, która od 1870 r. pełniła rolę ewangelickiej publicznej szkoły gminnej (szkoła istnieje do dzisiaj). Z okazji 400 rocznicy urodzin ks. dra M. Lutra rozpoczęto budowę sierocińca, który został otwarty 1VIII.1884 r. (po wojnie w tym budynku mieścił się Dom Pomocy Społecznej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym). W drugiej połowie XIX wieku parafia chorzowska ciągle powiększała się, a dotychczasowy kościół nie mógł już wszystkich pomieścić. Przed I wojną światową liczyła ok. 14000 parafian, co stanowiło 20% ogółu mieszkańców. Podjęto więc starania i wkrótce rozpoczęto budowę drugiego kościoła w centrum miasta. Wówczas proboszczem był ks. Martin Zawada. Kamień węgielny położono 21.III.1897 r., a poświęcenie kościoła odbyło się w dniu urodzin ks. dra M.Lutra, 10.XI.1898, którego imię nadano kościołowi mieszczącemu się obecnie przy ulicy Powstańców 13.

W 1905 r. kolejnym proboszczem został Fryderyk Schmidt (1905-1930 r., wtedy, do czasów drugiej wojny światowej, parafię obsługiwało dwóch księży). Kolejnymi duszpasterzemi parafii chorzowskiej był: ks. Karol Langer (1906-1933 r.), ks. Jan Schicha (1930-1945 r.), ks. Alfred Bolek (1934-1945 r.). Funkcję administratora i proboszcza pełnili: ks. Józef Szeruda (od lipca 1945 r.), ks. Robert Fiszkal (1945-1956 r.), ks. Rudolf Mrowiec (1956-1970 r.), ks. Wiktor Zeler (1970-1973 r.) i ks. Jerzy Romański (1970-2008).

W archiwum parafialnym zachowały się plany budowy sali parafialnej i probostwa przy nowym kościele jednakże wojna przeszkodziła realizacji tych planów. Dzięki uchwale Rady Miasta Chorzowa doszło we wrześniu 1997 r. do zmiany lokalizacji probostwa z budynku przy ulicy Katowickiej 96 na ulicę Dąbrowskiego 22. Nowa siedziba umożliwia lepsze zespolenie w funkcjonowaniu parafii jak i w powiązaniu z parafialnym kościołem.

Od 2008 r. do chwili obecnej proboszczem Parafii jest ks. Bogusław Cichy.

powrót do strony głównej